Konkurs za izbor i prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana čl. 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (”Službene novine Federacije BiH” broj: 89/18), Uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH broj:145/21 od 28.01.2021. godine (Sl. Novine FBiH 9/21), člana 65. Statuta JKP Pannonica d.o.o.Tuzla, Pravilnika o radu JKP Pannonica d.o.o.Tuzla, Odluke o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme br.175-1/21, direktor Društva dana 10.02.2021. godine raspisuje:

KONKURS
za izbor i prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Raspisuje se konkurs za radno mjesto:
1. ČUVAR – broj izvršilaca: 1
Opis poslova: Čuvanje, obezbjeđenje i održavanje kompleksa jezera i klizališta, obilazak filterskih postrojenja u noćnim smjenama, održava ekološku ispravnost plaža, učestvuje u fizičkim poslovima značajnim za održavanje kompleksa jezera i travnjaka.

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće opće uslove:
a) da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH
b) da je stariji od 18 godina
c) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje
d) da protiv kandidata nije podignuta optužnica kao i da se ne vodi krivični postupak.
Kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:
a) da posjeduje diplomu kvalificiranog radnika, stručne spreme KV
b) da ima najmanje 1 (jednu) godine radnog iskustva na ovim ili sličnim poslovima.

Uz prijavu na javni konkurs koja se nalazi na stranici www.panonika.ba, a koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu, stručnu spremu i kontakt telefon, kandidati su obavezni priložiti dokumenta (original ili ovjerena kopija) i to:
1) uvjerenje o državljanstvu;
2) zahtjev za prijavu – odjavu prebivališta – boravišta i promjenu adrese stana ne stariji od 6 mjeseci (PBA-1);
3) ovjerena kopija lične karte;
4) diploma;
5) Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu;
6) uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca da protiv kandidata nije podignuta optužnica kao i da se ne vodi krivični postupak.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se poseban intervju koji provodi Komisija za bodovanje kandidata. Odluku o prijemu kandidata u radni odnos donosi direktor, ista se dostavlja svim učesnicima oglasa. Učesnik oglasa nezadovoljan izborom kandidata ima pravo u roku od 8 dana izjaviti prigovor.
Napomena: Prilikom zaključenja ugovora o radu, odabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje ne starije od 1 mjesec.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od objavljivanja.

Prijave uz dokaze o ispunjavanju uslova konkursa i kraću biografiju, dostaviti u zatvorenoj koverti (lično ili preporučeno poštom) na adresu:
JKP “Pannonica” d.o.o. Tuzla, Ul. Šetalište Slana banja bb, 75000 Tuzla, (uz naznaku: Konkurs za izbor i prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JKP“Pannonica d.o.o. Tuzla”).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

PRIJAVNI OBRAZAC za preuzimanje