Konkurs za izbor i prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – GLAVNI KUHAR

Na osnovu člana  čl. 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (”Službene novine Federacije BiH” broj: 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru TK broj:02/1-02-3310/19 od 05.04.2019. godine, člana 65. Statuta JKP Pannonica d.o.o.Tuzla, Pravilnika o radu JKP Pannonica d.o.o.Tuzla, Odluke o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme br.2092/20,  direktor Društva dana 29.09.2020. godine raspisuje:

KONKURS 

za izbor i prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme 

Raspisuje se konkurs za radno mjesto:

 1. GLAVNI KUHAR – broj izvršilaca: 1

Opis poslova: Planiranje, priprema i kuhanje obroka, izrada normativa, nadzor i usklađivanje rada u kuhinji

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće opće uslove:

 1. da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH
 2. da je stariji od 18 godina
 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje
 4. da protiv kandidata nije podignuta optužnica kao i da se ne vodi krivični postupak

Kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

 1. da posjeduje diplomu kvalificiranog radnika, stručne spreme VKV-kuhar-Ugostiteljska škola
 2. da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na ovim ili sličnim poslovima
 3. da posjeduje vozačku dozvolu „B“ kategorije

Uz prijavu na javni konkurs (PRIJAVNI OBRAZAC za preuzimanje) koja se nalazi na stranici www.panonika.ba, a koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu, stručnu spremu i kontakt telefon, kandidati su obavezni priložiti dokumenta (original ili ovjerena kopija) i to:

PRIJAVNI OBRAZAC za preuzimanje

 • uvjerenje o državljanstvu;
 • zahtjev za prijavu – odjavu prebivališta – boravišta i promjenu adrese stana ne stariji od 6 mjeseci (PBA-1);
 • ovjerena kopija lične karte;
 • diploma;
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu;
 • ovjerena kopija vozačke dozvole;
 • uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca da protiv kandidata nije podignuta optužnica kao i da se ne vodi krivični postupak.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se poseban intervju koji provodi Komisija za bodovanje kandidata. Odluku o prijemu kandidata u radni odnos donosi direktor, ista se dostavlja svim učesnicima oglasa. Učesnik oglasa nezadovoljan izborom kandidata ima pravo u roku od 8 dana izjaviti prigovor.

Napomena: Prilikom zaključenja ugovora o radu, odabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje ne starije od 1 mjesec.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od objavljivanja.

Prijave uz dokaze o ispunjavanju uslova konkursa i kraću biografiju, dostaviti u zatvorenoj koverti  (lično ili preporučeno poštom) na adresu:

JKP “Pannonica” d.o.o. Tuzla

Ul. Šetalište Slana banja bb

75000 Tuzla

(uz naznaku: Konkurs za izbor i prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JKP ”Pannonica” d.o.o. Tuzla)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.