Konkurs za izbor i prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana  čl. 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (”Službene novine Federacije BiH” broj: 89/18), Uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku prijema  u radni odnos u javnom sektoru u FBiH (Službene novine FBiH br. 9/21), člana 65. Statuta JKP Pannonica d.o.o.Tuzla, Pravilnika o radu JKP Pannonica d.o.o.Tuzla, Odluke o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme br.1311-1/21,  direktor Društva dana 03.09.2021. godine raspisuje:

KONKURS 

za izbor i prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do 12 mjeseci

 

Raspisuje se konkurs za radno mjesto :

 1. ČISTAČICA PROSTORIJA – broj izvršilaca: 1

Opis poslova:

 • čisti kancelarije, hodnike, WC-e i druge objekte,
 • čisti i druge prostore po naređenju neposrednog rukovodioca,
 • za svoj rad je neposredno je odgovorna poslovođi opštih  poslova,

 

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće opće uslove:

 1. da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH
 2. da je stariji od 18 godina
 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje
 4. da protiv kandidata nije podignuta optužnica kao i da se ne vodi krivični postupak

 

Kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

 1. stručna sprema NK ili PKV
 2. da ima najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na ovim ili sličnim poslovima.

Uz prijavu na javni konkurs koja se nalazi na stranici www.panonika.ba, a koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu, stručnu spremu i kontakt telefon, kandidati su obavezni priložiti dokumenta (original ili ovjerena kopija) i to:

 • uvjerenje o državljanstvu;
 • zahtjev za prijavu – odjavu prebivališta – boravišta i promjenu adrese stana ne stariji od 6 mjeseci (PBA-1);
 • ovjerena kopija lične karte;
 • diploma/svjedočanstvo o završenom školovanju
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu izdato od Porezne uprave;
 • Uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca da protiv kandidata nije podignuta optužnica kao i da se ne vodi krivični postupak (dostavlja izabrani kandidat nakon okončane procedure javnog konkursa).

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se poseban intervju koji provodi Komisija za bodovanje kandidata. Odluku o prijemu kandidata u radni odnos donosi direktor, ista se dostavlja svim učesnicima konkursa. Učesnik konkursa nezadovoljan izborom kandidata ima pravo u roku od 8 dana izjaviti prigovor na odluku direktora.

Napomena: Prilikom zaključenja ugovora o radu, odabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje ne starije od 1 mjesec.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od objavljivanja.

Prijave uz dokaze o ispunjavanju uslova konkursa i kraću biografiju, dostaviti u zatvorenoj koverti  (lično ili preporučeno poštom) na adresu:

JKP “Pannonica” d.o.o. Tuzla, Ul. Šetalište Slana banja bb, 75000 Tuzla,

(uz naznaku: Konkurs za izbor i prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u JKP “Pannonica d.o.o. Tuzla”)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijavni obrazac za preuzimanje.