Konkurs za prijem kuhara

Na osnovu člana 65. Statuta JKP ”Pannonica” d.o.o. Tuzla, a u skladu sa čl. 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (”Službene novine Federacije BiH” broj: 89/18), na osnovu Odluke o načinu izbora, postupku i kriterijima za izbor novih radnika i pripravnika u JKP”Pannonica” d.o.o. Tuzla broj:224/19 od 13.02.2019.godine, te na osnovu Odluke o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u JKP”Pannonica” d.o.o. Tuzla direktor Društva dana 14.06.2019. godine raspisuje:

KONKURS 

ZA IZBOR I PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME  U JKP “PANNONICA” DOO TUZLA 

Član 1. 

Raspisuje se konkurs za izbor i prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JKP “Pannonica” d.o.o. Tuzla.

Član 2. 

(Naziv  pozicije i radnog mjesta, broj izvršilaca opći i posebni uvjeti) 

 

 1. KUHAR – broj izvršilaca: 1.

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće opće uslove:

 1.  da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu i zahtjev za prijavu – odjavu prebivališta – boravišta i promjenu adrese stana ne stariji od 6 mjeseci (dokaz: PBA-1);
 2. da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 30 godina (dokaz: ovjerena kopija lične karte);
 3. zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje (vidi napomenu Član 3.);
 4. da protiv kandidata nije podignuta optužnica kao i da se ne vodi krivični postupak (dokaz: uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca);

  Kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

 1. da posjeduje diplomu kvalificiranog radnika, stručne spreme KV-kuhar, Ugostiteljske škole; (dokaz: diploma);
 2. da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva na ovim ili sličnim poslovima (dokaz: uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu);
 3. da posjeduje vozačku dozvolu „B“ kategorije (dokaz: ovjerena kopija vozačke dozvole);

Član 3. 

Uz prijavu na javni konkurs koji sadrži kraću biografiju, adresu, stručnu spremu i kontakt telefon, kandidati su obavezni priložiti orginal dokumenta i to:

 1. uvjerenje o državljanstvu;
 2. zahtjev za prijavu – odjavu prebivališta – boravišta i promjenu adrese stana ne stariji od 6 mjeseci (PBA-1);
 3. ovjerena kopija lične karte;
 4. Uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije podignuta optužnica kao i da se ne vodi krivični postupak;
 5. diploma;
 6. Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu;
 7. Ovjerena kopija vozačke dozvole;

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se poseban intervju koji provodi Komisija za bodovanje kandidata. Odluku o prijemu kandidata u radni odnos donosi direktor, ista se dostavlja svim učesnicima oglasa. Učesnik oglasa nezadovoljan izborom kandidata ima pravo u roku od 8 dana izjaviti prigovor.

Napomena: Prilikom zaključenja ugovora o radu odabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje ne starije od 1 mjesec.

Član 4. 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od objavljivanja.

Prijave, uz dokaze o ispunjavanju uslova konkursa i kraću biografiju, dostaviti (lično ili preporučeno poštom) na adresu:

JKP “Pannonica” d.o.o.
Tuzla
Ul. Šetalište Slana banja bb
(uz naznaku: Konkurs za izbor i prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JKP“Pannonica d.o.o. Tuzla”)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

PRIJAVNI LIST NA KONKURS

Panonika.ba